XJTU ICPC

西安交通大学程序设计竞赛校队

0%

2017年小学期day1成绩统计

截至6月28日12:44的小学期day1作业成绩统计列表

班级 姓名 题数 提交记录 分数
计算机62 鲍子妍 3 1 5
钱学森63 曾泓泰 6 1 7
计算机61 陈凯梁 6 1 7
计算机63 陈帅 5 1 6
软件62 陈小宇 5 1 6
软件62 段景海 5 1 6
计算机65 付晨阳 2 1 4
计算机61 高旭东 2 1 4
少年班42 关键 5 1 6
核工程61 郭昊轩 5 1 6
少年班44 何奈特 6 1 7
计算机64 候玥林 0 0 0
计算机61 胡师尧 6 1 7
少年班43 胡杨 4 1 6
计算机64 来李相 6 1 7
软件63 李彪 5 1 6
计算机61 李隆杰 1 1 2
计算机63 李少言 0 0 0
计算机61 李政诚 4 1 6
计算机63 刘瀚之 6 1 7
计试61 刘一凡 6 1 7
少年班44 刘禹佳 6 1 7
计算机65 刘泽靓 0 0 0
计算机66 马黛露丝 0 0 0
生物61 马雪峰 0 0 0
电气59 马岩庆 5 1 6
计算机61 马子策 0 0 0
计试61 牛明轩 6 1 7
软件51 庞建业 6 1 7
机械64 彭中木 0 1 1
软件61 齐智 4 1 6
计试61 秦佳璐 4 1 6
计算机61 任佳艺 5 1 6
计算机64 石可心 0 0 0
计试61 石严 3 1 5
计算机63 是文博 5 1 6
计试61 孙赫声 0 1 1
电信68 孙相龙 0 0 0
自动化51 谭尚真 0 0 0
电气510 唐俪娜 5 1 6
软件64 唐宇轩 6 1 7
计算机61 王晨光 6 1 7
ACCA61 王梦晗 0 0 0
软件62 王粟 4 1 6
计算机66 王一超 0 0 0
计算机61 温欣珮 2 1 4
少年班44 吴欣狄 5 1 6
少年班42 向明远 6 1 7
机械62 徐健 5 1 6
计试61 徐绍洋 0 1 1
计算机64 严育豪 0 0 0
计算机64 杨绯 0 1 1
计算机54 尹赫泽 6 1 7
信息54 雍洋 5 1 6
软件62 袁靖松 5 1 6
计算机65 袁伟 4 1 6
计算机55 袁于星 6 1 7
电信少51 张德皓 6 1 7
计算机61 张皓钧 0 0 0
计算机54 张和永 6 1 7
计算机53 张所晟 0 0 0
计算机63 张旺 4 1 6
自动化43 张雪霏 0 0 0
计算机65 张一嘉 3 1 5
计算机63 张载 0 0 0
计试61 张子杰 0 0 0
计试61 甄昊天 5 1 6
少年班41 郑子杰 6 1 7
计算机54 周俊逸 6 1 7
计算机64 周雨 0 0 0
软件64 朱茂涛 4 1 6
平均值 3.338028169 0.746478873 4.281690141
截止时间 2017/6/28 12:44 0分人数 18